Tjänster

PRINCE2® implementering

En PRINCE2-implementering innebär att vi fastställer organisationens mål och ambitioner för projekten. Tillsammans identifierar vi sedan de förändringar som krävs. Vi tror på engagemang och effektiva verktyg för att skapa varaktig förändring och att alla ska kunna se värdet av dessa åtgärder. Därför hanteras detta alltid som en förändringsprocess. En implementation innebär att PRINCE2 integreras med verksamhetens processer. Viktiga ingredienser är rollbeskrivningar, mallar och checklistor anpassade för att ge den önskade projektkapaciteten.

Sedan är konsten att underhålla förändringar och säkerställa hållbart värdeskapande. Det är där vi gör en verklig skillnad för att vi under hela implementationen fokuserar på ökad projektkapacitet och ser ständiga förbättringar som något som är viktigt.

Metodportal

Metodportalen hjälper projektledaren att få en överblick över hela projektet och dess resultat.

Portalen beskriver vad som sak göras i den aktuella delen av processen och vad som krävs för att passera nästa beslutspunkt. Ofta inkluderas även statusrapportering. Därmed används de administrativa resurserna effektivt och det blir lätt att förutse komplikationer samt att kommunicera dessa och projektstatus till den övriga organisationen.

Våra lösningar kan konfigureras så att de stöder både projektledarens arbete och affärsbehoven, oavsett verksamhet, typ av projekt eller projektmognad. Vi kan stödja såväl den traditionella vattenfallsmodellen som den agila, mer processdrivna och kravorienterade modellen.

Rådgivning

Vilka förbättringar skapar mest värde och i vilken ordning? För framgångsrika projekt är det viktigt att etablera goda processer och modeller, så att de blir till en effektiv projektstrategi som matchar organisationens behov.

I vissa organisationer är det inte alltid klart vem som har mandat att avgöra vad i ett projekt vilket medför att det tar onödig tid och att fatta beslut.

Hos andra organisationer kan det vara svårt att komma överens om exakt när ett projekt är avslutat, och på andra ställen uppfinns hjulet gång på gång, eftersom det inte beskrivs hur projekten ska drivas. I samtliga fall kommer både tid, resurser och pengar att slösas bort. Känner du igen bilden av din organisation?

För framgångsrika projekt är det viktigt att etablera goda processer och modeller, så att de blir till en effektiv projektstrategi som matchar organisationens behov. På portföljnivå, till exempel ska prioriterade projekt säkerställa optimal användning av resurserna. På projektnivå, måste det exempelvis finnas ett standardiserat sätt att beskriva intressenter, risker och ekonomi. En metod för genomförande av projekten, som tydliggör vad som ska hända när och vem som är ansvarig behöver etableras. Det sparar viktig tid, resurser och pengar, och det blir lättare att genomföra nya projekt!

P3M3 Projektmognadsanalys

Metier har ett nära samarbete med AXELOS och är ackrediterat att tillhandahålla ”bästa praxis”-tjänster såsom PRINCE2, MSP® och P3M3® samt konsulttjänster (ACO) och utbildning (ATO).

P3M3 är en vedertagen internationell standard som mäter företagens mognad och identifierar områden för utveckling i förhållande till vad som kallas "global bästa praxis".

Standarden har följande tre tillämpningsområden: projektledning, programhantering och portföljhantering
P3M3 är "skalbar" så att den kan anpassas till olika organisationers behov.

Metier har genomfört ett tjugotal uppdrag där P3M3-standarden har använts för att mäta projektmognad, hos bland annat:

 • TeliaSonera (Norge, Sverige, Danmark och Finland)
 • Telenor (Norge)
 • Skanska (Norge)
 • EVRY Financial Services (Norge) – flera mätningar
 • Svenska kraftnät (Sverige) – två mätningar
 • ABB Olje og Gass (Norge)

Metier har erfarenhet av att använda P3M3 för bedömning av mognaden inom såväl projektledning som programhantering och portföljhantering.  

Omfattningen av analysarbetet varierar från någon manvecka till flera månader.

I vissa uppdrag har P3M3-standarden endast använts för en "benchmark" av kundens projektaktiviteter i förhållande till "global bästa praxis". I andra uppdrag har P3M3-mätning legat till grund för omfattande förbättringar inom projektområdet, ofta med årliga mätningar av projektmognaden för att kontrollera resultatet av utvecklingsinsatserna.

 Ett vanligt upplägg är följande:

 1. Möte för att bestämma hur och när analysen ska genomföras
 2. Utformning av frågorna som ska användas för att projektledare, styrgrupper, projektmedarbetare m fl. ska kunna göra en självevaluering av organisationens projektmognad
 3. Intern information om P3M3-mätningen
 4. Utskick av frågorna till de respondentar som organisationen har utsett
 5. Analys av resultaten
 6. Workshop med organisationens expertgrupp, för att värdera och bearbeta de resultat som framkommit vid självevalueringen
 7. Workshop för att ta fram målbild samt de utvecklingsområden som kommer att ge störst effekt och därtill hörande aktiviteter

Hos Svenska kraftnät användes den första mätningen som ett nuvärde, för att därifrån driva utvecklingen mot satta mål. Den andra mätningen bekräftade att de åtgärder som vidtagits hade haft önskad effekt. Samtidigt sattes nya mål för fortsatt utveckling.

Kontakta oss

4 + 11 =