Om PRINCE2®

- metod och certifiering för lyckade projekt

PRINCE2® - METOD OCH CERTIFIERING FÖR LYCKADE PROJEKT

På några få år har PRINCE2 blivit standard för projektarbete och är den metod som certifierar flest projektledare i världen.

PRINCE2 är en världsledande projekledningstmetod som beskriver hur du genomför projekt på ett kontrollerat och affärsinriktat sätt från start till mål. Metoden utgår från praxis och är utvecklad genom erfarenheter från oräkneliga projektsponsorer, projektledare, projektteam, kursledare och konsulter.

För att alla deltagare ska få förståelse för varandras roller och behov lägger metoden stor vikt på ett uttalat projektansvar. Det finns en tydlig struktur för ansvar, delegering, befogenhet och kommunikation. Genom metodens produktfokusering blir det klart för alla inblandade vad projektet ska leda till, varför, när, från vem och till vem. Metoden kan användas i alla projekt och kan enkelt förbättra och komplettera befintliga modeller av projektarbete hos företag.

Metoden är flexibel och anpassningsbar. Den kan användas som ett ramverk för alla typer av projekt oavsett storlek, bransch, organisationsform, geografiskt läge och kultur.

Med PRINCE2 kan verksamheter både utveckla och vidareutveckla sitt projektarbete. Metoden ger dig praktiska verktyg och konkreta tips som beskriver hur du genomför projekt på bästa sätt.

Vem riktar sig PRINCE2 till?

 • Projektledare
 • Projektmedarbetare
 • Projektbeställare
 • Projektets styrgrupp

Vilken nytta har du av PRINCE2?

 • En global certifiering som gör dig mer attraktiv för uppdragsgivare både i Sverige och utomlands.
 • Framförhållning och styrning genom uttalade faser ger tydligt fördelat ansvar och trygghet i din projektroll.

Vilken nytta har företaget av PRINCE2?

 • En lyckad affärsplan där projektets resultat har större värde än kostnaderna. 
 • Ett bra balanserat projektteam.
 • En väl definierad struktur och aktivitetsplan.
 • Ständigt affärsfokus urskiljer lönsamma projekt från olönsamma. PRINCE2 säkrar realiseringen av Business Caset bakom projektet. 
 • Ett effektivt sätt att hantera och minimera risker. 
 • Ledningen är uppdaterad och har kontroll - utan onödig inblandning. 
 • Undvik projektavvikelser. Leverera i tid till överenskommen kvalitet med hjälp av beprövad teknik och tillvägagångssätt. 
 • Återkoppling för att lära av erfarenheter. 
 • Fokus på projektets produkter. 
 • PRINCE2 kan användas som standard eller integreras i befintlig projektledningsmetod. 

Vad består PRINCE2 av?

PRINCE2 består av följande huvuddelar:

 • Principer – definierar god praxis och krävs för att ett projekt ska genomföras enligt PRINCE2
 • Processer – beskriver projektet från ax till limpa. Varje process har checklistor med rekommenderade aktiviteter, produkter (leverabler) och tllhörande ansvar (roll).
 • Teman – beskriver vad som behöver följas upp kontinuerligt genom hela projektet av såväl teamledare, som projektledare och styrgrupp
 • Roller och ansvar – beskriver vem som ansvarar för vad

Certifiera dig i PRINCE2

PRINCE2 består av två certifieringar:

PRINCE2 Foundation

Foundation är grundnivån i PRINCE2. Kursen ger kunskap om de principer, teman och processer som ligger till grund för PRINCE2-metoden. Den riktar sig till personer som vill utveckla en detaljerad förståelse för hur PRINCE2-metoden fungerar, i syfte att effektivt delta i PRINCE2-projekt. 

PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Practitioner är fortsättningsnivån i PRINCE2 och förutsätter att du är certifierad i Foundation. Practitioner riktar sig till personer som vill använda metoden för projektledning, och är därför idealisk för befintliga och blivande projektledare. Practitioner fokuserar på tillämpning och anpassning av PRINCE2-metoden till särskilda projekt. 

Oavsett vilken PRINCE2-kunskap du siktar på, hjälper Metier dig. Kontakta oss gärna för rådgivning. Du kan också läsa mer om kursernas innehåll under "Kurser".

Kort om PRINCE2s principer

PRINCE2s principer tryggar ett bra projektarbete då de säkrar att metoden inte används för bokstavligt, eller för lättvindigt utan förankring. Istället ser de till att metoden används på ett väl avvägt sätt för att projektet ska falla väl ut. De sju principerna står för:

 • Affärsmässig förankring och fokus genom hela projektet.
 • Väl definierade roller och ansvarsfördelning.
 • Styrning genom uttalade faser.
 • Återkoppling för att lära av erfarenheter.
 • Hantering av avvikelser och justeringar.
 • Fokus på projektets produkter.
 • Anpassning till projekttyp och projektmiljö.

Kontakta oss

13 + 3 =